PAINTBALL EVENT

<- Back


Paintball Event to event odbywający się codziennie o godzinie 07:00 | 14:30 | 20:30 Nagrodą z eventu jest random present bag.
Gdy event zostanie włączony wyświetli się następująca wiadomość:
Paintball Event Wystartowal i bedzie trwac przez 5 minut! (wejscie do eventu znajduje sie w depo za teleportem z napisem Eventy)
Event polega na uzbieraniu jak największej ilości punktów poprzez trafianie innych graczy kulkami. Każde trafienie gracza przyznaje nam jeden punkt a każde trafienie od innego gracza odejmuje nam jeden punkt.
Uczestnik eventu na start otrzymuje 100 kuli, w sytuacji, kiedy mu ich zabraknie może je uzupełnić wymieniając punkty na kule za pomocą specjalnej komendy.
W sytuacji kiedy zostaniemy trafieni przez innego gracza nasza pozycja zostaje zmieniona oraz system przyznaje nam ponownie 100 kul. Osoba, która w ciągu 5 minut uzbiera najwięcej punktów otrzymuje exp potion.
Oto lista dostępnych komend:

!shoot bullet - wystrzelowiwuje jedną kule.
!shoot ammo - dodaje 100 kul lecz zabiera 1 punkt.
!shoot info- pokazuje aktualne statystyki.

Zalecamy ustawić powyższe komendy na hotkeye.

ENGLISH INFO
Paintball Event is an event taking place every day at 07:00 | 14:30 | 20:30 The prize of the event is a random present bag.
When the event is triggered, the following message will be displayed:
The Paintball Event has started and will run for 5 minutes! (the entrance to the event is located in the depot behind the teleport with the words Events)
The event is about collecting as many points as possible by hitting other players with balls. Each hit of a player gives us one point and each hit from another player deducts one point.
At the start of the event, the participant receives 100 orbs, and if he runs out of them, he can refill them by exchanging points for balls using a special command.
In a situation where we are hit by another player, our position is changed and the system awards us 100 balls again. A person over 5 minutes he collects the most points he receives exp potion.
Here is a list of available commands:

!shoot bullet - fires one bullet.
!shoot ammo - adds 100 bullets but takes 1 point.
!shoot info- shows the current statistics.

We recommend that you set the above commands to hotkeye.

Screenshot

 • Gamemaster: może uruchomić event komendą !paintballstart
 • Monster Pedestal and Players Online Box

  797
  Players Online

  1. Bije KluczykaLevel: (396)
  2. Sinbad SzefLevel: (392)
  3. Highscore EkLevel: (388)
  4. Al Capone HereLevel: (374)
  5. KluchaLevel: (374)
  Paintball Event
  Starts in 0h 0m!
  Events Calendar


  Check out the
  Character Market!